การทำใจให้ผ่องใส โอวาทธรรมหลวงพ่อฤาษี

การทำใจให้ผ่องใส โอวาทธรรมหลวงพ่อฤาษี

จงจำไว้ว่า จริยาที่เราจะต้องทรงใจให้ผ่องใส มีดังนี้

1. ยามปกติ เราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดี ใครเขาจะเลว มันเรื่องของเขา อย่าโอ้อวด อย่ายกตนข่มท่าน อย่าถือตัวเกินไป

2. ไม่มีกังวล (อดีตที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริง เลิกคิดมาก แล้วทำใจให้สบาย)

3. ไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง และไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีล ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว (เพราะมีศีลจึงมีสุข)

4. ระงับนิวรณ์ได้โดยฉับพลัน (ความพอใจ ความไม่พอใจ ความขี้เกียจ ความไม่สงบ ความสงสัย) เมื่อเราต้องการความเป็นทิพย์ของจิต

ขณะใดที่จิตต้องการสมาธิ ไอ้ความเป็นทิพย์นี่มาจากสมาธิ มีความตั้งใจ จิตสะอาด ถ้าต้องการจิตเป็นสุขหรือต้องการสมาธิ ต้องระงับนิวรณ์ได้ทันทีทันใด

5. จิตทรงพรหมวิหาร 4 ตลอดเวลา คือเป็นปกติตลอดวัน (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

6. และขอแถมอีกนิดหนึ่งคือ ใจยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้า ความดีของพระธรรม ความดีของพระสงฆ์ มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องต าย ถ้าต ายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น

ถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททำได้อย่างนี้ ฌานสมาบัติจะทรงตัว คำว่าเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส กำลังใจไม่เสมอกัน สว่างบ้าง มืดบ้าง จะไม่มี จะมีแต่คำว่าผ่องใสเรื่อยขึ้นไปตามลำดับ

ขึ้นชื่อว่าการเกิดในอบายภูมิต่อไป ไม่มีแน่ จะเป็นการเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน เหล่านี้ไม่มีต่อไปอีก มีอย่างเดียวคือมุ่งหน้าไปนิพพาน

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง