การรู้แจ้งอริยสัจ 4 ธรรมะโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

การรู้แจ้งอริยสัจ 4 ก็ต้องรู้แจ้งเป็นวงรอบไปเรื่อยๆ ชำระไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดสิ้น กิเลส ตัณหา อุปาทาน

ที่มันหมักหมมในขันธสันดาน มันมีสิ่งที่เรียกว่า “อาสวะ” คือสิ่งที่หมักหมมอยู่ อาสวะคือกาม อาสวะคือภพ อาสวะคืออวิชชา

อวิชชา ไม่ใช่ว่าสลายแล้วสลายไปเลยนะ ตราบใดที่ยังมีอาสวะอยู่ มันสลายแล้วก็เกิดขึ้นมาได้อีก จนกว่าจะชำระล้างจนหมดนั่นแหละ

ก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น ที่เรียกว่าดับรอบ เคลียร์หนี้เคลียร์สิน อันนั้นคือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์แล้ว”

หมดหนี้ หมดสิน ที่เหลือก็เป็นแต่กิริยาแล้ว แต่อย่างเราๆ ก็ฝึก จนสามารถหลุดพ้นชั่วคราว การหลุดพ้นชั่วคราว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกคน

เมื่อตรงทาง ตรงธรรม มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ จะเป็นนักบวช หรือเป็นคฤหัสถ์ ฆราวาส ก็หลุดพ้นได้เช่นกัน

ไม่มีข้อยกเว้น ต้องชำระจนหมดสิ้น อย่างน้อยก็เต็มรอบแรกให้ได้ก่อน หลุดพ้นรอบแรก ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เป็นพระโสดาบัน ปิดอบายภูมิ เป็นผู้เที่ยงตรงต่อพระนิพพาน จะมีหลักประกันอะไรสำคัญกว่านี้ ประกันชีวิต ก็ได้แค่เวลาต าย

และก็ได้เงินให้ลูกหลาน แต่เราก็ยังต้องต าย เราก็ยังต้องไปในทุคติภูมิอยู่

ถ้าบารมีธรรมเต็มรอบแรก ปิดอบายภูมิได้ ไม่ต้องจมปลัก สู่ความทุกข์ในอบายภูมิอีก