การให้ธรรมเป็นทาน คือยอดแห่งทาน ลองมาดูกันว่าทำไม การให้ธรรมจึงเป็นยอดแห่งทาน

เคยได้ยินการให้ธรรม คือยอดแห่งทานหรือไม่ ลองมาดูกันว่าทำไม การให้ธรรมจึงเป็นยอดแห่งทาน ธรรมทานนี้ชนะทานทุกอย่าง

เพราะเป็นการให้แสงสว่างแก่ชีวิต คนที่ได้ธรรมะไปแล้วก็รู้จักที่จะดำเนินการชีวิตของตนให้ถูกต้อง โดยมีจิตใจที่มีความสุข และประพฤติตัวดี

บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยให้สังคมมีความสุข มีความเจริญ และก้าวหน้าในธรรม การที่จะปฏิบัติธรรมถูกต้อง ไม่ว่าจะเจริญศีล สมาธิ หรือปัญญา

อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องรู้จักธรรมะ เพราะฉะนั้น การให้ธรรมะก็คือให้ทางปฏิบัติ และทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง แม้แต่จะไปทำทานอื่น

หรือการที่คนจะไปช่วยเหลือกัน จะทำความดีอะไรๆ ก็เพราะเข้าใจธรรมะ หรือเคยได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้อง ถ้าได้รู้จักคำสอนที่ถูกต้อง คือธรรมะนี้แล้ว

ก็จะสามารถทำความดีได้ทุกอย่าง แต่ถ้าไม่รู้จักธรรมะ ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรจึงจะถูกต้อง ก็อาจจะประพฤติผิดพลาดได้มากมาย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

การให้ธรรมเป็นการให้ที่เลิศประเสริฐสุด เมื่อโยมและญาติมิตรมาแจกหนังสืออย่างนี้ คือสร้างหนังสือนี้มอบให้แก่ที่อื่น หรือแก่บุคคลอื่น

ก็เท่ากับว่าแจกจ่ายธรรมะ เป็นการให้ทานที่ประเสริฐที่สุด และเป็นการทำบุญที่สำคัญ มีคติแต่โบราณบอกว่า การสร้างพระธรรมแม้แต่หนึ่งตัวอักษร

ถือว่ามีคุณค่าเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ โบราณถือกันมาอย่างนี้ เพราะถ้าได้ทำบุญสร้างอักษรจารึกพระธรรมไปแล้ว

ก็จะทำให้คนได้รู้ เข้าใจว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง แม้เราจะรู้จักปฏิบัติต่อพระพุทธรูปอย่างถูกต้อง เราก็ต้องรู้จักพระธรรมด้วย

เพราะพระพุทธรูปนั้นเป็นแต่เพียงวัตถุที่สร้างเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักคำสอน เราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธรูปไปทำไม

แล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อพระพุทธรูปนี้ การที่เราได้นึกถึงพระพุทธรูป และไปหาพระพุทธรูปมา หรือไปไหว้พระพุทธรูป ก็เพราะว่าเราได้รู้จักพระธรรม

ได้รู้จักคำสอนว่า อ๋อ พระพุทธรูปนี้เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนั้นๆ เราจึงได้แสดงความเคารพนับถือพระองค์

อย่างนี้เรียกว่ารู้จักพระพุทธคุณด้วยอาศัยธรรม เพราะฉะนั้น การให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนอกจากนั้น เวลาเราไหว้พระพุทธรูป เราจะทำใจอย่างไร

ให้ถูกต้อง ก็ต้องอาศัยพระธรรมมาสอนอีกเหมือนกันว่า เวลาไหว้พระ จะต้องทำจิตใจให้สงบ ให้ผ่องใสเบิกบานอย่างนั้นๆ ระลึกพระคุณอย่างนั้น

การที่เราปฏิบัติถูกต้องก็เพราะอาศัยพระธรรม พระธรรมมีความสำคัญอย่างที่กล่าวมา ท่านจึงถือว่าการสร้างพระธรรมแม้แต่เพียงตัวอักษรหนึ่ง

มีค่ามากเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ แล้วถ้าสร้างหลายตัวอักษรก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น คำสอนธรรมะนี้จารึกข้อธรรมที่สำคัญทุกอย่างไว้เป็นเครื่องสืบต่อ

ในพระศาสนา อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่แสดงถึงผลประโยชน์ หรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างหนังสือธรรมะ หรือคัมภีร์ขึ้นมาเผยแผ่