ขึ้นหน้าเฟสบุ๊คใคร..โชคดีมีวาสนาได้อ่านร่วมกัน

ขึ้นหน้าเฟสบุ๊คใคร..โชคดีมีวาสนาได้อ่านร่วมกัน

สิ่งที่เรียกว่าบุญ และ ธรรมะ เป็นของพึ่งได้จริง บุญเป็นของที่พึ่งได้จริง ธรรมะ เป็นของที่พึ่งได้จริง

ทั้งในภพนี้ และภพหน้า พวกเราท่านทั้งหลาย บุญ ธรรม นี้เหละจะบันทึกไว้ในจิตในใจของเรา

ติดตามตัวเราเหมือนมีเงาตามตัว ตอนยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ทำให้เราสุขกาย สบายใจ ไม่เดือดร้อนกาย และ ใจ

ต ายจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปบังเกิดในเทวโลก เป็นเทวดา เป็นพรหม ตามลำดับขั้น ชั้นต่างๆ ตามกำลังของสติ

ตามกำลังของบุญ บารมีธรรม ที่ได้สั่งสมอบรมมาดีแล้ว ตอนเป็นมนุษย์ ยิ่งเป็นบุญในขอบเขตพระพุทธศาสนานะ

ที่พวกเราพากันทำ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิ ภาวนา จะเป็นเกราะคุ้มครองเรา

เกิดที่แห่งหน ตำบลใด เราก็จะไม่ห่างจากพระพุทธศาสนา ไม่ห่างจากพระพุทธเจ้า ไม่ห่างจากพระอริยสงฆ์

ได้มีโอกาสที่จะฟังธรรม ได้ปฎิบัติธรรม ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เกิดมา ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง

พระอริยะสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลาย สวดมนต์ ให้ศีลให้พร เราก็นึกจำได้ขึ้นมาทันทีเลยล่ะทีนี้

ท่านพาเจริญสติภาวนา จิตเราก็นิ่งรวมลงได้ไวเลยล่ะทีนี้ เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

ก็เพระเหตุที่เราได้สร้างอุปนิสัยมาดีแล้วนั่นเอง ผู้ที่สนใจ ใฝ่ธรรม ปฎิบัติธรรม

ต้องเป็นผู้สั่งสมวาสนา บารมี มาดีแล้ว ท่านว่าอย่างนี้ มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจาก ภัยในวัฏสงสาร

ที่ท่านว่า พ้นจากกองทุกข์ คืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ไปสู่พระนิพพาน ได้ในที่สุด

นี่เห็นใหม พวกเราต้องสร้างอุปนิสัยที่ดีไว้ก่อนนะ ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศล คิดดี พูดดี ทำดี

บันทึกแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล บุญคือความสบายใจ อะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจ ไม่ไช่บุญ

สิ่งที่ไม่ไช่บุญ ไม่ไช่ธรรม ข้าพเจ้า ไม่ขอเอา ไม่รับ ไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย เด็ดขาด ( ต้องเด็ดขาดเลยนะ )

ต้องเตือนจิตเตือนใจตัวของพวกเราเองไว้อย่างนี้นะ เกิดมาชาตินี้ ชาติไหนถ้าเรายังไม่ถึง

ซึ่งการพ้นจากทุกข์ เราก็จะไม่ตกต่ำ ตกไปในทางที่ชั่ว พาเราหลงโลก หลงทาง มันเสียเวลา

พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลก ไม่รู้จะกี่องค์ ต่อกี่องค์ เราก็ยังมืดบอดอยู่ เพระเป็นผู้ไม่ได้สร้างสมอุปนิสัยไว้

ในทางที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม เริ่มตั้งใจซะตั้งแต่วันนี้นะ พึ่งตน พึ่งธรรม

เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานะว่า เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง

อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลย ท่านว่าอย่างนี้นะ อนุโมทนา