คนที่มีบุญมาก จะมี 9 ลักษณะนิสัย ดังต่อไปนี้

คนที่มีบุญมาก จะมี 9 ลักษณะนิสัย ดังต่อไปนี้

1. ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้วในระดับหนึ่ง พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนเองและผู้อื่น

2. ไม่กลัว

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญที่สะสมมา ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3. ไม่ทำชั่ว

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ทำให้เกิดความละอายต่อบาปที่กำลังจะทำ

4. ไม่คิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ทำให้เกิดพลังแห่งจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่านคิดมาก ไม่รำคาญใจ

5. รอได้

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญที่สะสมมา

6. อดทน

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามบุญที่สะสมมา ทำให้มีความอดทน มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน และอดทนอย่างมีความสุข

7. สงบได้

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นความสงบ จิตใจจะเย็นได้ ด้วยผลบุญที่สะสม ไม่เป็นคนร้อนรน กระวนกระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากก็ตาม

8. ปล่อยได้

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นคนที่รู้จักการละ ตามกำลังบุญที่สะสม ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นและคิดตาม

9. รู้ได้

เมื่อมีบุญแล้ว พลังแห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังบุญ คือเป็นผู้รู้ต่อความจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้หลุดลอยไปตามกระแสโลก และรอบตัวที่เกิดขึ้น ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง