ความ “ไม่รู้” ที่ทำให้เสื่อม อ่านไว้เตือนใจให้รู้

ความ “ไม่รู้”

ความ “ไม่รู้” ที่ทำให้เสื่อม อ่านไว้เตือนใจให้รู้

รู้รอบตัวมากมาย แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว.. ก็เสื่อม

รู้เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน แต่ไม่รู้เว้นอบายมุข.. ก็เสื่อม

รู้ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย.. ก็เสื่อม

รู้ตอบคำถาม แต่ไม่รู้ตอบคุณแผ่นดิน.. ก็เสื่อม

รู้ที่กินที่เที่ยว แต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูง.. ก็เสื่อม

รู้วัน เดือน ปีเกิด แต่ไม่รู้กาลเทศะ.. ก็เสื่อม

รู้พยากรณ์อากาศ แต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลง.. ก็เสื่อม

รู้จักรวาลวิทยา นภากาศ แต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ.. ก็เสื่อม

รู้จักคนมากมายหลายวงการ แต่ไม่รู้จักตนเอง.. ก็เสื่อม

รู้จักบริหารคน บริหารงาน แต่ไม่รู้จักวิธีบริหารใจ.. ก็เสื่อม

รู้จักวิธีหาเงินมากมาย แต่ไม่รู้วิธีบริหารเงิน.. ก็เสื่อม

รู้จักสร้างตึกสูงนับร้อยชั้น แต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้สูง.. ก็เสื่อม

รู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักให้อภัย.. ก็เสื่อม

รู้จักกติกามารยาท แต่ไม่รู้จักกฏแห่งกรรม.. ก็เสื่อม

รู้จักสวมนาฬิกาแพง ๆ แต่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา.. ก็เสื่อม

รู้จักการเข้าสังคม แต่ไม่รู้จักการเข้าหาสังฆะ.. ก็เสื่อม

รู้เรียนเอาปริญญาสูง ๆ แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูง.. ก็เสื่อม

รู้ที่จะมีลูก แต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูก.. ก็เสื่อม

รู้ที่จะรัก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ.. ก็เสื่อม

รู้ที่จะดู แต่ไม่รู้ที่จะเห็น.. ก็เสื่อม

รู้ที่จะนับถือ แต่ไม่รู้ที่จะนับถืออย่างไร.. ก็เสื่อม

รู้ที่จะพูด แต่ไม่รู้จักศิลปะการพูด.. ก็เสื่อม

รู้ที่จะสวมหัวโขน แต่ไม่รู้ที่จะถอดหัวโขน.. ก็เสื่อม

รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตา ย แต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตา ย.. ก็เสื่อม

รู้คุณของเงินทอง แต่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่.. ก็เสื่อม

ที่มา เรื่องดี ๆ มีข้อคิด