ฆราวาสบรรลุธรรม ได้หรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ครั้งสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ์ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น นี พั น ปี ห ล ว ง

ดำรงพระอิสริยยศเป็น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ

ได้ตรัสถามปัญหาธรรมกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องฆราวาสบรรลุธรรม ได้หรือไม่ ว่าหากเผื่อว่าไม่ได้บวชเป็นพระนี้ จะสามารถชำระจิตของท่าน

จนสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าค่ะ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ถวายวิสัชนาว่า อาศัยตามหลักฐานในพระคัมภีร์ ผู้ที่เป็นฆราวาสก็

สามารถที่จะชำระจิตให้ถึงวิมุติความหลุดพ้นได้ ยกตัวอย่าง เช่น สมเด็จพระสุทโธทนะ พระพุทธบิดา พระองค์ก็ทรงสำเร็จพระอรหันต์

ในขณะทรงเป็นฆราวาสอยู่ เพราะเมื่อได้ฟังเทศน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จอรหันต์ ทั้งๆ ที่ยังเป็นฆราวาสอยู่

ในปัจจุบันนี้ คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิต ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ รู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนา

สมเด็จพ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น นี พั น ปี ห ล ว ง ตรัสถามว่า หมายความว่าถ้าแม้ว่า เข้าถึงพระอรหันต์แล้ว

ถ้าไม่บวชก็วางเบญจขันธ์ได้อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าค่ะ หลวงพ่อพุธถวายวิสัชนาว่า ตามพระคัมภีร์ก็ยืนยันอย่างนั้น แต่ถ้านำมาพิจารณาให้รู้แน่นอน

และจะหาเหตุผลมาขัดแย้งก็อาจจะมีทาง เพราะในแง่ที่ขัดแย้งได้มีว่า โดยธรรมชาติของพระอรหันต์แล้ว ท่านจะวางเบญจขันธ์

คลายความยึดมั่นหมดกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ แม้อาสวะน้อยหนึ่งก็ไม่มีในจิตของท่าน อาจจะดำรงชีพอยู่จนกระทั่งอายุขัยก็ย่อมเป็นได้

ถ้าหามติมาขัดแย้งได้ แต่ว่าคุณของความเป็นพระอรหันต์นั้น เป็นคุณธรรม หรือสัจธรรมที่สูง ซึ่งโดยหลักธรรมชาติของพระธรรมขั้นนี้แล้ว

จะไปสิงสถิตอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ ซึ่งถือเป็นร่างของชาวบ้านธรรมดาเป็นการไม่คู่ควรกัน จึงสามารถทำให้ร่างของฆราวาสผู้สำเร็จอรหันต์แล้ว

ต้องสลายตัวไป อันนี้เป็นกฎความจริงของธรรมชาติในขั้นนี้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับแร่ธาตุบางอย่างในโลกนี้ ในเมื่อมาพบกันเมื่อใดแล้ว

จะต้องมีปฏิกิริยาสลายตัว หรือเกิดธาตุใหม่ขึ้นมา ในกรณีเช่นนี้ธาตุแท้แห่งพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดอย่างแท้จริง เมื่อเกิดอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ธรรมดา

จึงมีประสิทธิภาพ หรือมีอำนาจที่จะทำให้ร่างกายของคฤหัสถ์สลายตัวลงไปได้ เพราะเป็นร่างที่ไม่ควรที่จะรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์