ชีวิตเดียวที่เรามี ถ้ารู้จักใช้ให้เป็น ก็มีคุณค่ามหาศาล

ชีวิตเดียวที่เรามี ถ้ารู้จักใช้ให้เป็น ก็มีคุณค่ามหาศาล

คนเราเกิดมา ก็มีชีวิต มีร่างกาย มีจิตใจเหมือนกัน พระท่านเรียกว่า มีรูปนาม หรือมีขันธ์ 5 มาเท่า ๆ กัน แต่ชีวิตของคนที่เกิดมาเท่ากันนั้น กลับทำอะไรได้ไม่เท่ากัน ก็เพราะว่าคนหนึ่งรู้จักใช้ชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น

ส่วนอีกคนหนึ่งไม่รู้จักใช้ชีวิต หรือดำเนินชีวิตไม่เป็น เป็นคนที่ตกอยู่ในความประมาท ตรงข้ามกับคนที่ใช้ชีวิตเป็น ซึ่งเป็นคนที่ไม่ประมาท รู้จักใช้กาลเวลาให้เป็นประโยชน์

พระพุทธเจ้าตรัสอุปมาไว้เป็นพุทธภาษิตบทหนึ่ง อาตมาอยากจะยกมาให้ฟังเป็นตัวอย่างสำหรับเตือนใจ เปรียบเหมือนว่ามีดอกไม้สุมกันอยู่กองหนึ่ง ไม่รู้ว่าดอกอะไรบ้าง มีดอกไม้มากมายหลายชนิดในกองนั้น

นายมาลาการ คือ ช่างจัดดอกไม้ผู้ฉลาด เลือกเก็บดอกไม้จากกองที่สุมอยู่นั้นมาร้อยเป็นพวงมาลา, พวงมาลัย หรือจัดเป็นแจกันอันสวยงามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดู นอกจากสวยงามแล้ว ยังมีคุณค่า นำไปบูชาพระพุทธเจ้า หรือบูชาพระรัตนตรัยก็ได้

ดอกไม้ที่กองสุมรวมกันอยู่ เมื่อเรารู้จักใช้ประโยชน์ก็กลายเป็นพวงมาลา พวงมาลัย หรือดอกไม้ในแจกัน ในพานที่สวยงาม ฉันใด คนเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ก็ควรใช้ชีวิตนี้ทำประโยชน์ ทำความดีให้มาก ฉันนั้น

ตามความหมายของพุทธภาษิตนี้ ขอให้นึกถึงชีวิตของเรา ก็จะเห็นว่าเป็นเพียงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มาประชุมกัน พูดตามภาษาโบราณว่า เป็นการประชุมกันของธาตุทั้งหลาย มีดิน น้ำ ลม ไฟ

ร่างกายของเราก็มีแค่ดิน น้ำ ลม ไฟ มารวมกันเข้า พอต ายแล้ว ธาตุเหล่านั้นก็กลับคืนไปเป็นน้ำ เป็นดิน เป็นลม เป็นไฟไปตามเดิม แต่ระหว่างมีชีวิตอยู่คนเราอาจจะใช้ชีวิตที่เป็นธาตุต่าง ๆ สุมกันอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าได้

ดังที่ปรากฏว่า บางคนมีชื่อดีงามอยู่ในประวัติศาสตร์ บางทีคนเดียว ชีวิตเดียวเท่านั้น ทำโลกทั้งโลกให้เปลี่ยนแปลงไป เช่นมีการค้นพบที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางสติปัญญา ทำให้วัฒนธรรมอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้น

คนผู้เดียวทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมหาศาลยั่งยืนยาวนาน เพราะฉะนั้น ชีวิตเดียวที่น้อยนิดนี้ ถ้ารู้จักใช้เป็น ชีวิตนั้นก็ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย สุดที่จะประมาณได้ มหาบุรุษทั้งหลายก็มีชีวิตอย่างเรานี่แหละ

คือเป็นเพียงดิน น้ำ ลม ไฟ แต่เพราะรู้จักใช้ประโยชน์ ก็ทำให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกความดีไว้ เป็นผู้พลิกผันกระแสอารยธรรมของมนุษย์ได้ เพราะฉะนั้น เราจะต้องเอาคตินี้มาใช้ อย่างที่บอกว่า เหมือนนายมาลาการ

คือ ช่างร้อยดอกไม้ผู้ชาญฉลาด เลือกเก็บดอกไม้จากกอง มาร้อยเป็นมาลามาลัยที่สวยงามได้มากมาย เราก็ควรจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์มาก ๆ และทำความดีให้ได้มาก ๆ แล้วชีวิตนี้ก็จะมีคุณค่า

ความต าย เป็นเครื่องเตือนใจเราให้ไม่ประมาทอย่างนี้ ถ้าเรานึกถึงความตา ย แล้วสามารถสร้างความคิดอย่างนี้ได้แล้ว ความต ายก็กลับเป็นเรื่องที่มีคุณค่า ระลึกขึ้นมาเมื่อไร ก็เตือนใจให้เราไม่หยุดนิ่ง รีบเร่งทำความดี

ที่มา : goodlifeupdate