ทำบุญถ้าไม่กรวดน้ำ ญาติจะได้บุญหรือไม่

การกรวดน้ำ เป็นเพียงแค่รูปแบบ แล้วก็เป็นรูปธรรมที่มันสามารถมองเห็นได้โดยตาว่า บัดนี้กำลังจะมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

โดยวิธีการเทน้ำ เป็นรูปแบบที่เห็น อันนี้เป็นรูปแบบภายนอก ซึ่งมันพอเห็นได้ด้วยตา แต่ถ้าเราไปเน้นเรื่องรูปแบบ หรือสิ่งที่เป็นภายนอกมากเกินไป

มันอาจจะขาดสาระของภายใน คือเจตนาที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน้อมนึกถึงบรรดาญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว

อย่างนี้ ท่านมักจะได้รูปแบบเทน้ำ จ๊อกๆ ๆ ๆ ๆ เทๆ ๆ ๆ ๆ ไป เทมาเทไป ก็ตามองนู่นมองนี่ไป หรือไม่ก็เล่นไลน์ไปด้วย เทไป

พระก็ยถาวาริวะหา ก็เทไปอะไรอย่างนี้ มันก็ได้แค่รูปแบบ แต่ถ้าเราไม่ต้องไปเน้นตรงนี้มากเกินไปอะไรอย่างนี้

เน้นที่ว่าเรานึกน้อมไปถึงบรรดาญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เราเป็นเครื่องระลึกนึกถึงกัน แล้วก็มีการทำคุณงามความดี แล้วก็อุทิศส่งไปให้

เมื่อเขารับทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว ปกติถ้าเขาทราบก็จะมีการอนุโมทนาอยู่แล้วว่า ญาติก็ไม่ลืมเรานะ ยังนึกถึงเรา เขาก็อนุโมทนาเป็นกุศล

เมื่อจิตเขามีกุศลเขาก็เลยเสวยโสมนัสเวทนา หรือสุขเวทนา เขาก็บรรเทาคลาย มันก็ตัดตอนในช่วงที่เขาเสวยอารมณ์ หรือความสุขที่เป็นทุกข์

เป็นโทมนัสในอบายภูมิ ภพภูมิที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ คือเปลี่ยนสถานะ เมื่ออารมณ์เปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน ตอนนั้นเขาก็พ้นจากอบายภูมิ ณ ขณะนั้น

คำว่า “อบาย” ความถึงในนามธรรม คือใจที่ไม่สบาย เป็นทุกข์ เป็นโทมนัส เป็นความบีบคั้นระทม ส่วนช่วงไหนที่ความรู้สึกเขามันเป็นสุข เป็นโสมนัส

มันก็เบา พ้นก็จะพ้นในตอนนั้น พ้นแล้วบางทีมันก็ตกใหม่ เป็นตกที่นามธรรม คือตกที่ใจ เช่น โบราณบอกว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ” อันนี้ชัดเจนที่สุด

ภพภูมิจะหมุนตลอดๆ ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ ช่วงไหนที่ใจของเราปกติ สบายๆ เราก็เป็นสุคติภูมิ ช่วงที่ใจเราหนัก ใจเรามีความทุกข์ มีความร้อน

เราก็เป็นอบายภูมิ แม้แต่มนุษย์เราทุกวันนี้ก็ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ หมุนวนอยู่ๆ คล้ายๆ กัน ฉะนั้นสรุปประเด็นนี้คือว่า น้ำก็เป็นรูปแบบภายนอก แต่ถ้าเรายังอยู่ในโลก

เราก็ควรจะไม่ขวางโลก ถ้าทางวัด หรือที่ทางเขามีการจัดเตรียมไว้ เราก็ทำตัวน่ารักหน่อย แล้วก็ใช้สัญลักษณ์ก็สื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม

แล้วก็ได้นามธรรมภายใน คือนึกน้อมไป เจตนาที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาญาติ มันก็ได้ทั้ง 2 อย่าง

ฉะนั้น ถ้าเราเป็นผู้ศึกษาธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น อยู่ในโลกแบบไม่ขวางโลกดีกว่า อนุโลม อนุวัติไปตามโลก ขนบ จารีต วัฒนธรรม ประเพณี