ทำอย่างไรถึงได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์

มีชาวพุทธไม่น้อยที่ต้องการจะได้พบพระศรีอาริย์ และเกิดทันใน ยุคพระศรีอาริย์ วันนี้เรานำเกร็ดความรู้วิธีการทำให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์มาฝาก

พระศรีอาริย์ ชื่อนี้บางคนอาจคุ้นๆ เพราะครอบครัวมีพูดถึงชื่อนี้กันบ้าง บางคนอาจไม่คุ้น หรือเพิ่งเคยได้ยินก็ครั้งนี้ ท่านเป็นใคร

ท่านเป็นพระสงฆ์หรือเปล่า ไม่ใช่เลยท่านเป็นพระอนาคตพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าในอนาคต ต่อจากพระพุทธเจ้าของเรา (พระสมณโคดมพุทธเจ้า)

สังคมไทยมีความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ หรือในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเรียกท่านว่า “พระเมตไตรยะ” เด่นๆ จะเป็นเรื่องยุคพระศรีอาริย์

ในด้านปรัชญา จะเทียบกับทรรศนะเรื่องยูโทเปีย หรือนครรัฐในอุดมคติ พระศรีอาริย์ คือพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ความหวังของชาวพุทธ

ที่จะได้พบพระศรีอาริย์ แล้วได้รับการสั่งสอนให้ได้ไปสู่พระนิพพานนั้น กลายเป็นความปรารถนาของชาวพุทธมาหลายยุคสมัย

มีหลายคัมภีร์กล่าวถึงวิธี ที่ทำให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ไว้หลายคัมภีร์ เช่น คัมภีร์มาลัยสูตร คัมภีร์อมตรสธารา และคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา

ซึ่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ 1 คัมภีร์มาลัยสูตร หรือนิทานพระมาลัยที่คนไทยรู้จัก เล่าถึงเหตุการณ์พระมาลัยนมัสการพระจุฬามณี

เจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วได้พบพระศรีอาริย์ พระองค์ตรัสแก่พระมาลัยว่า หากจะเกิดในยุคของเรา เพียงฟังเทศน์

เรื่องเวสสันดรชาดก (มหาชาติ) ให้จบทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว และบูชาชาดกนี้ด้วยประทีป ฉัตร ธง ดอกบัว ดอกไม้ต่างๆ อย่างละพัน

พระมาลัยก็นำความจากพระศรีอาริย์มาแจ้งแก่มวลมนุษย์ ประเพณีการเทศน์มหาชาติจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทำ เพราะหวังอานิสงส์

ช่วยให้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ คัมภีร์อมตรธารา หรืออรรถกถาอนาคตวงศ์ กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ถึง 13 ข้อว่า

เป็นคนถือศีล 5 เป็นคนถือศีล 8 เป็นคนที่บวชในพระพุทธศาสนา และสนับสนุนพระสงฆ์ เป็นคนที่สร้างวัด เจดีย์ และปลูกต้นโพธิ์

เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ให้วัดร่มรื่น ให้พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนได้อาศัยร่มเงา สร้างสะพาน และสาธารณทานแก่ชนทั้งหลาย

สร้างถนน ปรับหนทางให้ชนทั้งหลายเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก ขุดสร้างบ่อน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแก่คนทั้งหลาย

สร้างศาลา และโรงธรรม นิมนต์พระมาเทศนาสั่งสอน เคารพพระรัตนตรัย บูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะบูชา

เป็นคนกตัญญูรู้คุณบุพการี เป็นคนที่เคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่ เป็นคนศรัทธาในพระรัตนตรัย และอนุโมทนาในการทำความดีของผู้อื่น

คัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา กล่าวว่า หากต้องการที่จะไปเกิดในยุคนั้นจริงๆ ต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

ยำเกรงถึงอำนาจพระรัตนตรัย ยอมให้พระสงฆ์ใช้สอย อุทิศบุญให้แก่ผู้อื่น อนุโมทนาบุญในการทำความดีของผู้อื่น ฟังธรรม แสดงธรรมเป็นทาน

และมีสัมมาทิฏฐิ (เข้าใจความจริงอย่างถูกต้อง) สังเกตจากวิธีที่ทำให้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ในคัมภีร์อมตรธาราแล้ว จะเห็นว่ามีหลายข้อ

คล้ายกับหลักธรรมวัตตบท 7 ในนิทานมฆมานพ หรือธรรมะของพระอินทร์ ธรรมที่ทำให้เกิดเป็นพระอินทร์ และปฏิบัติตามหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 10

แต่อย่างไรก็ตาม วิธีที่ทำให้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ มีทั้งรูปแบบของประเพณี และพิธีกรรม คือเทศน์มหาชาติ

และการปฏิบัติตามคำสอนของวัตตบท 7 และบุญกิริยาวัตถุ 10