บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

1. มีเป้าหมาย

ก่อนที่จะทำอะไร ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเสียก่อน ว่าเป้าหมาย

หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการทำงานของเรานั้นคืออะไร

2.วางแผน

เมื่อเรามีเป้าหมายในการทำงานแล้วเราจะต้องมีแผนในการดำเนินให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้

ซึ่งจะต้องเป็นแผนที่สามารถทำได้จริง และยืดหยุ่นได้

3.ลงมือทำ

การที่เราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นั้นจะสำเร็จหรือไม่ เราจะต้องลงมือทำเสียก่อน

โดยต้องทำจนกว่าจะรู้ผล และลงมือทำซ้ำๆ จนกว่าจะสำเร็จ

4.Feedback

วิเคราะห์ Feedback ของตนเองว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นให้ผลตอบรับอย่างไร

มีข้อผิดพลาดหรือไม่ ถ้ามีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และทำการแก้ไขปัญหานั้นอย่างดีที่สุด

5.เรียนรู้

ถึงแม้ว่าจะบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่เราต้องห้ามหยุดที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

เพราะปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปไวมาก เราจึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

และเรียนรู้ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน และในการจัดการเรียนรู้ตาม

บันได 5 ขั้นนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งที่ยอมรับกันว่ามีประสิทธิภาพ

และใช้กันอย่างกว้างขวางเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า

อย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่สนใจ คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง