บารมีธรรม 10 ประการ เปรียบเหมือนกำลังชำระตนเอง โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

บารมีธรรม เปรียบเหมือนกำลัง ที่เราจะใช้ในการชำระตนเอง เพื่อหลุดพ้นจากวังวนแห่งวัฏสงสารได้

ก็จึงเป็นสิ่งที่พวกเรา ควรเรียนรู้ ศึกษาว่า บารมีธรรม คือสิ่งใด เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า บารมีธรรม ได้อย่างไร

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัส เรื่องของบารมีไว้ 10 ประการ

1. ทานบารมี

ข้อแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่า “ทานบารมี” บารมีที่เกิดจากการให้ การเสียสละ การเกื้อกูล

2. ศีลบารมี

ความมีปกติของกาย วาจา ใจ งดเว้นจากการเบียดเบียน ไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน

3. เนกขัมมบารมี

คือพรากออก หลีกออกจากกาม ออกจากกามคุณ อารมณ์หยาบๆ ต่างๆ ที่มีในใจเรา

4. ปัญญาบารมี

ก็มีตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ปัญญาที่สำเร็จ จากการฟัง ปัญญาสำเร็จ จากการตรึกนึก พิจารณาธรรม ปัญญาที่เกิด จากการอบรมจิต อบรมสติปัฏฐาน

5. วิริยบารมี

การสร้างบารมี ที่เกิดจากความเพียร เพียรทั้งทางกาย เพียรทั้งทางใจ มีการเจริญจิตตภาวนาอยู่เสมอ เจริญสมณธรรม

6. ขันติบารมี

ความอดทนอดกลั้น เรื่องของขันติ ก็มีทั้งความอดทนทางกาย ทนปวด ทนเมื่อย ทนร้อน ทนหนาว ทนหิว

และก็ที่สำคัญก็คือ ความอดทนทางจิตใจ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะ เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

7. สัจจะบารมี

พูดสิ่งใด ทำสิ่งนั้น ตั้งใจสิ่งใด ทำให้ได้ เป็นสัจจะ

8. อธิษฐานบารมี

อธิษฐาน คือความมุ่งมั่น ตั้งใจ เหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้ แล้วเราก็เดินไปตามเป้าเลย

ปรารถนาการหลุดพ้นจากทุกข์ ตั้งอธิษฐานเพื่อการหลุดพ้น แล้วก็ก้าวเดินเพื่อการหลุดพ้น นั่นแหละ อธิษฐานบารมี

9. เมตตาบารมี

เมตตาต้องเริ่มจาก เมตตาตัวเอง รักตัวเอง มอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเอง ด้วยการปฏิบัติธรรม เมตตานี่แหละที่จะทำให้กว้างขวาง

ความรัก ความปรารถนาดี จิตใจก็จะกว้างขวางออกไป ยิ่งจิตใจที่กว้างขวาง พลังงานความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ มันจะไหลเข้ามาสู่ใจเราได้

10. อุเบกขาบารมี

บารมีสุดท้ายก็คือ สิ่งที่เรียกว่า “อุเบกขาบารมี” การเข้าถึงความเป็นกลางของธรรมชาติ ความเป็นกลาง มันไม่ใช่การเฉยเมย

ไม่ใช่ความแห้งแล้ง แต่คือ มันไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใด ไม่อะไรกับอะไร แต่ว่าโอบอุ้มทุกสรรพสิ่ง เหมือนสายน้ำที่ไหลผ่าน

สิ่งนี้แหละ คือสิ่งที่เรียกว่า เป็นสิ่งที่ใช้ในการที่จะทำให้เราชำระตนเอง เป็นบารมีธรรม ท่านทั้งหลายก็จะได้มีกำลังพอ

ที่จะสามารถชำระตนได้หมดจด หลุดพ้นจากภัยในวัฏสงสารทั้งปวง พบกับความสงบสุขที่แท้จริง คือพระนิพพานได้