ปาฏิหาริย์แห่งการดำรงอยู่ ธรรมะเพื่อการดำรงชีวิตโดย หลวงพ่อโพธินันทะ

หลักการที่สำคัญยิ่งในชีวิตประจำวัน คือการดำเนินชีวิตอย่างเป็นเอกภาพกับสรรพสิ่ง หรือวิถีจิตหนึ่งเดียว

อันเป็นวิถีจิตของโพธิสัตว์ เราจะต้องค้นหาวิธีการเข้าถึงจิตนี้ เราจึงไม่หลงทาง เพราะมันเป็นมรรคาแห่งพุทธะ

เป็นเป้าหมายของชีวิต ที่มีสาระที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต การสำรวมระวังอยู่ในความตื่นของปัญญาญาณ

คือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นของเราในชีวิตประจำวัน (To be aware or being awaken is the miracle of our daily life.)

แม้พระพุทธองค์จะวางหลักการ และวิธีการพัฒนาปัญญาไว้ในอริยสัจ 4 แล้วก็ตาม เราจะต้องค้นหาวิธีการเข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อสัจจะด้วยตนเอง

จนกว่าเราจะรู้ชัด ถึงสภาวะที่แท้จริงของสรรพสิ่ง ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น “กินก็เพื่อกิน” “ซักผ้าก็เพื่อซักผ้า”

ไม่ใช่กินเพื่ออิ่ม ไม่ใช่ซักผ้าเพื่อให้มันสะอาด ทำอะไรก็รู้ชัดถึงการรู้พร้อมในความสมบูรณ์ของชีวิต นี่คือการดำรงอยู่อย่างปาฏิหาริย์

อันเป็นมรรคาแห่งพุทธะ เมื่อธรรมชาติที่แท้จริงแสดงออกร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะสิ้นสุดลง

เข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อสัจจะในระดับจิตเหนือสำนึกอันมหัศจรรย์ยิ่ง ปรากฏการณ์ต่างๆ โมหจริต ก็จะกลายเป็นข้อเท็จจริงไปด้วย

กลายเป็นพุทธกิจอันมีชีวิตชีวา คลื่นที่เป็นอาการของน้ำแท้จริงแล้วมันก็คือน้ำ ตัวเราและปรากฏการณ์ทั้งปวงก็คือธรรมชาติที่แท้หรืออันติมสัจจะ

หรือสุญญตานั่นเอง พระพุทธองค์จึงกล่าวไว้ว่า “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” สรรพสิ่งก็คืออนัตตา

ถ้าผู้ใดรับรู้ไม่ว่าทางทวารใด และรู้พร้อมในความเป็นทั้งหมด ในความเป็นองค์รวมอย่างเป็นเอกภาพได้

ผู้นั้นคือผู้ที่เห็นมรรควิถีจิตหนึ่งเดียวของโพธิสัตว์ เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของการปฏิบัติภาวนากับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันแล้ว