ผลบุญ 11 ข้อ ที่ผู้ที่ดูแลพ่อแม่จะได้รับในชาตินี้

ผลบุญ 11 ข้อ ที่ผู้ที่ดูแลพ่อแม่จะได้รับในชาตินี้

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหั นต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของทุกศาสนา จะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่างดี การที่เราได้

ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญู

และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง

ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป และในวันนี้เรามี

ผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่

มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทาง การปฏิบัติสำหรับ

การใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่างดี

ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

ขณะที่ท่านล่วงลับแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี

เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 11 ประการ

1. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

2. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

3. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

4. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

5. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

6. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

7. ทำให้พ้นทุกข์ พ้นภัยได้

8. ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

9. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังพ่อแม่ คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

11. ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ กิจการต่างๆ จึงเจริญก้าวหน้า