ผู้เข้ากระแสพระนิพพาน (คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

ผู้เข้ากระแสพระนิพพาน (คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่ของยาก เป็นสิ่งที่คนธรรมดา ชาวบ้านธรรมดา สามารถเข้าถึงได้ อย่าคิดว่าเป็นของไกลตัว อย่าคิดว่าต้องบวชเป็นพระถึงจะทำ อย่าคิดว่าแก่มาค่อยปฏิบัติธรรม แบบนี้ยังถือว่าประมาทในชีวิตอยู่

ผู้เข้ากระแสพระนิพพาน คือ พระโสดาบัน ขึ้นไป ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทัน ไม่สามารถถูกลงโทษได้ แล้วก็ท่านผู้นั้นจะไม่มีการตกนรก ไม่เกิดเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไป

ทุกชาติที่เกิด จะวนเวียนเฉพาะเป็นมนุษย์ เทวดากับพรหม และต่อไปถ้ากำลังใจเต็ม ไม่สนใจร่างกาย ไม่สนใจเทวดา พรหม ก็ไปนิพพาน ซึ่งผู้ที่จะบรรลุพระโสดาบัน ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ระงับความพอใจในขันธ์ 5 เสีย เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ลืมความต าย เราจะต ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้ รู้เพียงแค่ว่าเราต้องต ายแน่ เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนารวมกัน เป็นการตัดสังโยชน์ข้อ 1 สักกายทิฏฐิ

2. ตัดวิจิกิจฉา โดยการน้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ คือ ทรงพระกรรมฐาน 3 ให้เป็นฌาน (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ) ให้ทรงตัว

3. ทรงศีลให้บริสุทธิ์ ควรทำเป็นสีลานุสสติกรรมฐาน ทรงศีลให้เป็นกำลังฌาน คือ ทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดวันตลอดคืน ไม่ยอมให้ศีลบกพร่องทางใจ

ไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปี๋ ให้ลืมตา ทำงาน คุยกับหมากับแมว หรือเจอะหน้าคนด่า คนนินทา ศีลเราทรงตัวไม่หวั่นไหวก็ใช้ได้ เป็นการตัดสังโยชน์ ข้อ 3 สีลัพพตปรามาส

4. ตัดสินใจทำความดีทุกอย่าง เพื่อพระนิพพานในชาตินี้ ไม่ต้องการเกิดเป็นคนรวย สวย แข็งแรง ไม่ต้องการเกิดเป็นเทพ เทวดา พรหม กำลังใจมุ่งพระนิพพาน เป็นอุปสมานุสสติกรรมฐาน

การที่จะหลีกหนีบาปกรรมชั่วหรือนรกได้ ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง 4 ข้อนี้ หรือตัดสังโยชน์ 3 ประการได้ ท่านให้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน

ที่มา เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)