พ่อแม่ของเรา ศักดิ์สิทธิ์และควรบูชาที่สุดแล้ว

พ่อแม่ของเรา ศักดิ์สิทธิ์และควรบูชาที่สุดแล้ว

ตักบาตรพระ เป็นร้อยเป็นพันครั้ง บูชาเทพเจ้า เป็นพันเป็นหมื่นองค์ ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด สมควรบูชาก่อนอย่างอื่นคือบิดาและมารดา หรือผู้มีพระคุณของเราเอง

อย่ามัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่นๆ เพราะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน

พ่อแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง ให้อุทิศบุญ หรือเชื่อมบุญส่งให้พ่อกับแม่ก่อน ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า

“อิทังเมมาตาปิตูนังโหตุ สุขิตาโหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

ขอให้บูชาพ่อแม่ ให้ท่านมีความสุข ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวัน แล้วจึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่านให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วย

รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่าและพ่อแม่บรรพบุรุษในทุกภพชาติ

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่าผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิดกรรมไม่ดีทั้งปวง

บุญมีพลังส่งผลเต็มที่ ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบุญ ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแล้ว

อนุโมทนาบุญ

ที่มา ธ.ธรรมรักษ์