อนุโมทนาสาธุบุญ งานบวชที่เรียบง่าย ไม่ต้องมีงานฉลองใหญ่โต

ในปัจจุบันคำว่า การบวชที่เราพูดกันนั้น มิได้หมายเอาเฉพาะความหมายที่ตรงกับคำว่า บรรพชาเท่านั้น แต่หมายถึงคำว่าอุปสมบทด้วย

เพราะตามความหมายเดิม บรรพชาหมายถึง การบวชเป็นสามเณรเท่านั้น ดังนั้น คำว่าบวช จึงใช้เป็นคำกลางๆ หากต้องการจะสื่อสารให้รู้ว่าบวชเป็นอะไร

ก็เพิ่มคำใหม่ต่อท้าย เช่น บวชเณร บวชพระ เป็นต้น โลก Online เกิดกระแส แชร์ ภาพสุดประทับใจ มีภาพที่ได้โพสต์ภาพงานบวชโดยระบุว่า

แม่ถือไตรนำหน้า พาเข้าโบสถ์ พ่อคนโปรด อุ้มบาตร เดินตามหลัง ไม่มีงานฉลอง ให้โด่งดัง บวชลำพัง ก็เป็นสงฆ์ ตรงตั้งใจ

คุณแม่เดินถือไตรครองนำหน้า โดยที่ด้านหลังของนาคก็มีคุณพ่อที่กำลังถือตาลปัตร และบาตรให้กับลูก ที่กำลังจะเข้าพิธีอุปสมบท

ทำเอาชาวโซเชียลต่างซาบซึ้งในความตั้งใจที่จะบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ ถึงแม้จะไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่เหมือนใครๆ แต่ก็เต็มไปด้วยความสุข

เกร็ดความรู้คำว่า ปพฺพชฺชา นี้ มีรากศัพท์ คือ ป + วช ป แปลว่า ทั่วหรือสิ้นเชิง วช แปลว่า ไป หรือเว้นคำว่า ป + วช จึงแปลว่า ไปโดยสิ้นเชิง

หรือเว้นโดยสิ้นเชิง ที่ว่าไปโดยสิ้นเชิงนั้นหมายถึง ไปจากความเป็นฆราวาส คือไปจากการครองเรือน ไปสู่ความเป็นบรรพชิต

คือผู้ไม่ครองเรือนโดยสิ้นเชิง โวหารที่สูงไปกว่านั้น ท่านเรียกว่า ไปจากโลกโดยสิ้นเชิง

ซึ่งหมายความว่า ละเสียจากวิสัยที่ชาวโลกเขามีกัน เป็นกันโดยสิ้นเชิง นั่นเอง คำว่าไปจากความเป็นฆราวาส นี้หมายความว่า

ไปจากบ้านเรือน ซึ่งหมายถึงการสละความมีทรัพย์สมบัติ การสละวงศ์ญาติทั้งหลาย การเลิกละการนุ่งห่มอย่างฆราวาส

เลิกละการกินอยู่อย่างฆราวาส เลิกละการใช้สอยอย่างฆราวาส เลิกละอาการ กิริยา วาจา อย่างฆราวาส เลิกละความรู้สึกนึกคิดอย่างฆราวาสสิ้นเชิง

ดังนี้ จึงจะเรียกว่า ไปหมดจากความเป็นฆราวาส โดยสิ้นเชิง หรือไปจากโลกโดยสิ้นเชิง

เมื่อกล่าวถึงผล หรืออานิสงส์ของการบวชแล้ว ผู้บวชควรจะทำในใจ ถึงผลของการบวชให้กว้างออกไปเป็น 3 ประการเป็นอย่างน้อย

อานิสงส์ของการบวชนั้น ย่อมมีมากมายกว้างขวาง เหลือที่จะกล่าวให้ครบถ้วนเป็นรายละเอียดได้ แต่เราอาจจะประมวลเข้าด้วยกัน

แล้วจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท กล่าวคืออานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ตัวผู้บวชเอง อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่

ผู้อื่น มีมารดา บิดาที่เป็นประธาน อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ พระศาสนา