เหตุผลที่เรา ควรฝึกสมาธิ ในช่วงที่มีชีวิตอยู่

เหตุผลที่เรา ควรฝึกสมาธิ ในช่วงที่มีชีวิตอยู่

“วินาทีก่อนต าย มนุษย์จะเห็นอะไร ?”

ในวินาทีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด กำลังจะถึงแก่ความต าย ปกติแล้ว เมื่ออยู่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความต าย จิตของผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนการภาวนาเลยจะควบคุมได้ยากมาก ก่อนที่จิตสุดท้ายจะดับไปสู่ความต าย จิตจะต้องเข้าภวังค์เสียก่อน

ภวังค์จิตก่อนต ายนี้มีลักษณะพิเศษ คือประสาทสัมผัสจะดับ หูไม่ได้ยิน ตาไม่เห็น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส กายไม่รู้สัมผัส พูดง่าย ๆ ว่าร่างกายไม่ทำงานแล้ว แต่จิตยังทำงานอยู่ ในขณะนั้นเองจะมีนิมิตปรากฏขึ้นในภวังค์จิต ได้แก่

1. กรรมอารมณ์ปรากฏ

คือสิ่งที่ทำไว้ในชาตินี้ หรือชาติก่อน จะมาปรากฏในภวังค์จิต เป็นลักษณะเหตุการที่ดำเนินไปเรื่อย ๆ คล้ายดูภาพยนต์ ไม่ได้เจาะจงจุดใดจุดหนึ่ง

2. กรรมนิมิตอารมณ์ปรากฏ

กรณีนี้จะไม่ปรากฏเป็นภาพในภวังค์จิต แต่จะปรากฏเป็นภาพกุศล หรืออกุศลที่ตนเคยทำไว้ในชาตินี้แทน ซึ่งจะมีความชัดเจนมาก เช่น เห็นภาพตอนที่ตนเองไปทำบุญทำกุศล สร้างกรรมดี ไปช่วยสร้างวัด หรือเห็นสัตว์ตัวที่เคยฆ่ าไว้ ซึ่งจะทำให้ไปเกิดทันที ด้วยผลกรรมที่รุนแรง

3. คตินิมิตอารมณ์ปรากฏ

คือเกิดนิมิตเป็นผลแห่งกรรม เช่น เห็นเป็นภพภูมิตามผลกรรมที่ตนกระทำไว้ เห็นเป็น นรก สวรรค์ เป็นวิมาน เป็นเทวดา นางฟ้า หรือเปรต อสุรกาย สัตว์เดรฉาน เป็นผลแห่งกรรม จากการกระทำนั้น ๆ เป็นต้น

ซึ่งนิมิตทั้ง 3 นี้ ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า ก่อนเสียชีวิตจะเกิดนิมิตแบบไหนขึ้น บางคนอาจคิดว่า จะใช้ประโยชน์จากจิตสุดท้าย ซึ่งเคยได้ยินว่า ในชีวิตจะทำอะไรมาก็ตาม ถ้าจิตสุดท้ายคิดดี ก็เป็นอันว่า ได้ไปเสวยสุขอยู่แดนสวรรค์

ก็ต้องขอบอกว่า “กฏแห่งกรรม” มิได้มีความโง่เขล่าถึงเพียงนั้น ความคิดเช่นนี้ไม่ได้ทำได้ง่ายนัก เพราะจิตที่กำลังจะปฏิสนธิจิต เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เป็นจิตที่มีความรุนแรง ควบคุมได้ยากมาก

สมัยพุทธกาล มีสตรีผู้หนึ่งกระทำความดีมาตลอดชีวิต อยู่ในศีลธรรมตลอด หากแต่วาระสุดท้าย จิตพลิกไปคิดถึงความผิดอันน้อยนิดที่เคยทำไว้ ยังบันดาลให้นางต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกภูมิชั่วระยะเวลาหนึ่ง

พลังจิตนี้เอง จะสามารถช่วยผู้ที่ฝึกจิตในช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้ได้ เพราะผู้ฝึกจิตทุกคนจะมีความคุ้นเคยกับการเข้าภวังค์ ยิ่งมีพลังจิตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความสามารถควบคุมการทำงานของจิตในภวังค์

ซึ่งภวังค์ในสมาธิก็มีความคล้ายคลึงกับภวังค์ในจิตสุดท้ายมาก นักพลังจิตที่มีความรู้จะใช้โอกาสทองนี้ ยกจิตขึ้นสู่ฌานสมาธิ ส่งจิตไปสู่พรหมโลก หรือหากแม้ผู้ฝึกจิตมีความเชียวชาญในการทำวิปัสสนาอยู่แล้ว

ก็อาจใช้ช่วงเวลาดังกล่าว พิจารณาธาตุขันธ์ จนเห็นความเกิดดับ ตัดตรงเข้าสู่นิพพานก็ยังได้ เรียกว่า เป็นการใช้ภวังค์แห่งความต ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือใช้เพื่อการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวินาทีสุดท้ายนั่นเอง

ฉะนั้น ผู้ที่หวังไปสู่สุคติภูมิ ไปสู่ภพภูมิที่ดี มีความสุขในภพภูมิต่อไป ต้องหมั่นทำแต่ความดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ทำบุญสร้างกุศลสร้างแต่กรรมดี และหมั่นฝึกฝนวิปัสสนาให้พร้อมอยู่เสมอ

เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่า เมื่อไหร่เราจะหมดอายุขัย หรือหมดเวลาบนโลกใบนี้ เร่งสะสมบุญ สะสมกรรมดีกันดีกว่า อนุโมทนาสาธุ

ที่มา ส่องโลก