5 ทานที่ ไม่มีเงินก็ทำได้ ยิ่งทำบ่อย ยิ่งได้บุญเยอะ

5 ทานที่

5 ทานที่ ไม่มีเงินก็ทำได้ ยิ่งทำบ่อย ยิ่งได้บุญเยอะ

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยทันที ยิ่งทำยิ่งได้บุญมาก ชีวิตดีมาก

ในยามที่ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้สบายนัก มีเงินแค่พอใช้ไปวัน ๆ แต่จิตยังเป็นกุศล อยากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ กรรมดีที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด

เกิดปัญญาพบทางสว่าง และอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

ทาน 5 ประการ ได้แก่

1. ใบหน้าเป็นทาน

หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ คลายทุกข์ เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

2. วาจาเป็นทาน

หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่น นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

3. จิตใจเป็นทาน

หมายถึง สามารถเปิดใจรับฟังความทุกข์ของผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ จิตใจมีเมตตากรุณา มีใจยินดีต่อบุญต่อกรรมดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม

ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้มน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภัยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

4. ดวงตาเป็นทาน

หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้อย่างแน่วแน่

5. กายเป็นทาน

สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

ที่มา ธ. ธรรมรักษ์