7 ลักษณะคนเก่ง (จริง) ในที่ทำงาน

7 ลักษณะคนเก่ง (จริง) ในที่ทำงาน

1. มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องและยินดี แก้ไขให้ถูก

2. มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน

เพราะคนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน

แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

คนประเภทนี้เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

3. ปรับตัวได้ดี

สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้

รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

โดยไม่กังวัลต่อหน้า ที่ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี

จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า ผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

4. การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบคือเรื่องที่สำคัญมากแก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้ว ก็ทำให้สำเร็จ

ดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมายคุณควรรับผิดชอบตัวเอง

โดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแล หรือคอยตามทวงงาน

5. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา

ที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ยาก

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์ก รเขาต้องการหรอก

6. ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงาน หรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดมากี่ตัว

ถ้าไม่มี คุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมารายงาน แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวน แล้วบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7. การทำงานเป็นทีม

เป็นสิ่งสำคัญมาก แม้คนที่เรียนเก่งมีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมนั้น

ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้

ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างที่คิดนั้น บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้

แต่ว่า การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ

สำคัญเลย ไม่ว่าคุณจะไปสมั ครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ